Waste disposal: 2009: 962 (Hazardous), 1139 (Non-hazardous); 2010: 1048 (Hazardous), 1079 (Non-hazardous); 2011: 740 (Hazardous), 1850 (Non-hazardous); 2012: 820 (Hazardous), 2295 (Non-hazardous); 2013: 770 (Hazardous), 2065 (Non-hazardous); 2014: 529 (Hazardous), 1674 (Non-hazardous); 2015: 455 (Hazardous), 1680 (Non-hazardous); 2016: 658 (Hazardous), 1491 (Non-hazardous); 2017: 638 (Hazardous), 1382 (Non-hazardous); 2018: 592 (Hazardous), 1407 (Non-hazardous) (line chart)