Waste disposal – thousand tonnes: 2010: 1048 (Hazardous), 1079 (Non-hazardous); 2011: 740 (Hazardous), 1850 (Non-hazardous); 2012: 820 (Hazardous), 2295 (Non-hazardous); 2013: 698 (Hazardous), 2056 (Non-hazardous); 2014: 529 (Hazardous), 1674 (Non-hazardous); 2015: 474 (Hazardous), 1820 (Non-hazardous); 2016: 658 (Hazardous), 1491 (Non-hazardous); 2017: 638 (Hazardous), 1382 (Non-hazardous); 2018: 592 (Hazardous), 1407 (Non-hazardous); 2019: 698 (Hazardous), 1414 (Non-hazardous) (line chart)